Sunday, 4 January 2015

साम्पू नृत्य गीतसाम्पू नृत्य गीत : नगेलो देवता को समर्पित नृत्य गीत
द्यूळ नागेलो नाचलो बल द्यूळ नागेलो
पिटासीणि का धोरा, बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
लस्या थाती का बिच , बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
भौकारों का रुणाट , बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
पायाल़ा ल़ेण नाचलो , बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
ढोलूं का दौर नाचलो, बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
लून्गालों का पैल नाचलो , बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
साठी फसल काटण नाचलो , बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
भैन्स्यों का बैराट बल देखलो , नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
पअयाग बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो जाणो नाचलो ,
स्युंरता की रात नाचलो , बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
बजरा की थाती नाचलो, बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो
औतुं पुतर देलू, बल नाचलो द्यूळ नागेलो नाचलो

No comments:

Post a comment