Sunday, 4 January 2015

नेगेलो का जागरनगेलो जागर : यश व धन धान्य प्राप्ति का मन्त्र जागर नेगेलो का जागर
द्यूल नगेलो आयो जसीलो दिबता
द्यूल नगेलो आयो जसीलो भक्तों देंद जस
द्यूल नगेलो आयो मुलक लगे भेऊँ
द्यूल नगेलो आयो रमोली की थाती
द्यूल नगेलो आयो बजिरा की गादी
द्यूल नगेलो आयो तै मोतू का सिर
द्यूल नगेलो आयो चै मैना का बालक
द्यूल नगेलो आयो भौंकरूं का रुणाट
द्यूल नगेलो आयो घांडियों का घमणाट
द्यूल नगेलो आयो पर्चो बतौन्द
द्यूल नगेलो आयो जो बणोन्द चौंळ
द्यूल नगेलो आयो हरियाली जमौन्द
द्यूल नगेलो आयो लैंदी देंदी दूध
द्यूल नगेलो आयो मनखी देंद दूध
द्यूल नगेलो आयो औता देंद पूत
द्यूल नगेलो आयो क्वांरा देंद ब्यौउ

No comments:

Post a comment